انتخابهای شما😇😇😇😇

  • ۰

انتخابهای شما😇😇😇😇

❤️#مثبت_باش_معجزه_میشه…

بین علاقه هایتان و منطقتان، هیچ وقت
یکی را انتخاب نکنید!

باور کنید هیچکدامشان به تنهایی درست
نیست.نه علاقه ای که بی منطق باشد
و نه منطقی که بدون علاقه پیروی شود.

همیشه انتخاب‌هایتان را جوری تعیین
کنید که نه بی‌منطق باشد و نه بی‌علاقه
یک جور قاعده‌ی بُرد، بُرد.

تقسیم کردن انتخاب ها بین این دو دسته
پشیمان شدنش حتمی است…


Leave a Reply