تفاوت عشق سالم و ناسالم

  • ۰

تفاوت عشق سالم و ناسالم

‍ 💠تفاوت های عشق سالم و عشق بیمارگونه

در عشق سالم:
✅تحمل جدایی به صورت مقطعی وجود دارد.
✅ترس از دست دادن کم است
✅فرد خود واقعی اش را بروز میدهد
✅هیجان های شدید وجود ندارد(چه مثبت و چه منفی)
✅کمبودی از فرد برطرف نمیشود

اما در عشق بیمارگونه:
❌تحمل جدایی وجود ندارد
❌ترس از دست دادن به طور افراطی وجود دارد
❌خود غیرواقعی نمایش داده میشود و سانسور وجود دارد
❌هیجان های شدید دوست داشتن و تنفر وجود دارد
❌عشق جانشین کمبودها میشود
❌سلطه گری در رابطه وجود دارد

💟


Leave a Reply