طرز بیان خیلی مهم است 😆😆😆😆

  • ۰

طرز بیان خیلی مهم است 😆😆😆😆

باهوش واقعی کسیه که میدونه چه حرفی رو به چه شکلی بیان کنه

پادشاهی در خواب دید تمام دندانهایش افتادند!
دنبال تعبیر کنندگان خواب فرستاد…
اولی گفت: تعبیرش این است که مرگ تمام خویشاوندانت را به چشم خواهی دید
پادشاه ناراحت شد و دستور داد او را بکشند…
دومی گفت: تعبیرش این است که عمر پادشاه از تمام خویشاوندانش طولانی تر خواهد بود…
پادشاه خوشحال شد و به او جایزه داد!

هر دو یک مطلب یکسان را بیان کردند اما با دو جمله بندی متفاوت…
نوع بیان یک مطلب، میتواند نظر طرف مقابل را تغییر دهد…
لطفا سیاست داشته باشید 🙊🙊🙊🙊


Leave a Reply