مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

در سال های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده جزء یکی از مسائل و پدیده های چند
بعدی شده است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای
اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی فرد را تنظیم می کند و بخاطر اهمیت و تأثیری
که دارد به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا به حساب میآید. بی
توجهی دولتها و خانواده به این پدیده چند بعدی امری ناپ سند به شمار می آید چرا که
در سالهای اخیر مقوله ازدواج بقاء خانواده در گرو بقاء و سازماندهی ازدواج است .
بازتاب تحولات در حوزه های گوناگونی همچون شهرنشینی، میزان ثروت، سطح
تح صیلات الاالخ صوص برای زنان، تما یل به استقلال اقت صادی و عوامل متعدد دیگری
ازدواج یکی از شده ا ست که ن شانه ای ا ست بر حرکت جوامع به سوی مدرنیزه شدن .
یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی است که تار یخی به قدمت حیات انسانها دارد.
مهمتر ین عارضه های به تأخیر افتادن ازدواج برای جوانان، افزایش سن ازدواج برای
آنهاست. همین عارضه سبب شده تا جوانان رو به ازدواجهای نوظهوری بیاورند که
آنها را از قید و بند قوانین، هنجارها و ارزشهای دست و پا گیر رها سازد. بر اساس
آمارهای موجود سن ازدواج در مابین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۱ افزایشی لا کپشتی داشته
با شد. اما در دو دهه اخیر روند این افزایش با سرعت شتابنده ای همراه بوده، به گونهای

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

که در سال ۱۳۸۱ بیشتر از یکچهارم دختران ۲۵ تا ۲۹ ساله هنوز مجرد ماندهاند. نرخ
ر شد افزایش سن ازدواج از ۴,۱۸ در صد در سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ به ۲۳,۲ در سال
۱۳۸۱ رسیده است. متوسط سن ازدواج در مردان از ۲۵,۸ سال به ۲۵,۹ سال افزایش پیدا
کرده است.
طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ میزان نرخ رشد
ازدواج ۲۳ درصد بوده که این نرخ با توجه به میزان رشد جمعیت کشور بسیار ناچیز محسوب می شود.

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

ازدواج را میتوان پیوندی تعریف کرد میان اعضای دو گروه برون همسر که از طریق آن
دو نفر از دو جنس مخالف در شبکهای از حقوق و الزامات مشترک، که در هر فرهنگی
نسبت به فرهنگهای دیگر متفاوت است، به یکدیگر وابسته میشوند. زناشویی یکی از
بنیادیترین شیوه های برقراری پیوند میان افراد و گروههاست. زیرا زمانی که مرد و زنی
زناشویی میکنند نه تنها یک همسر، بلکه رشته جدیدی از والدین و خویشاوندان نسبی
دیگر را به دست میآورند.لوی اشتراوس ازدواج را پدیده اصلی در تشکیل ساختمان های
خویشاوندی میداند. ازدواج در واقع ساخت اجتماعی مشروعیت یافته به وسیله رسوم را
اصلاح میکند. ازدواج فرایند خویشاوندی نسبی سکنی گزینی، نامگذاری، ارث بری رفتارها را مشخص کرده و راه را بر تولیدمثل مشروع درون گروه خانوادگی میگشاید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *