مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده

اساس تشکیل خانواده از مسئله « خدمت » نشأت میگیرد؛ به عنوان مثال: خواجه
بر اجتماعی شدن انسا ن « استخدام » نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری با تأکید بر اصل
به انواع همکاری و همیاری اشاره می کند و میگوید: عناصر و نبات و حیوان هر سه
کمک به نوع انسان از همه لحاظ می باشند، ولی انسان به آن ها یاری نمی رساند:
همچنان که ان سان به عناصر و مرکبات محتاج ا ست تا هر سه نوع معاونت او دهند، به »
.« … یکدیگر را معاونت کنند « خدمت » نوع خود نیز محتاج است تا به طریق
تمامی اندیشمندانی که به اتوپیا روی آورده اند ، بر خانواده و اهمیت حیاتی آن برای
جامعه تأکید ورزیده اند ، بدین معنا که نهاد خانواده وظیفه تولیدمثل ، نگهداری ، پرورش فرزندان و اجتماعی کردن آن ها را به عهده دارد تا از این طریق افراد جامعه آماده انجام
وظایف و مسئولیت های متنوع تر و پیچیده تری در جامعه شوند. خانواده در شکل گیری
دیدگاه ها، ارزش ها و باورهای کودک نقش اصلی را به عهده دارد و بر نوع روابطی که
فرد با عوامل و نهادهای اجتماعی دیگر دارد، تأثیر می گذارد
برخی از روانکاوان چون « فروید » کو شیده اند تمامی میل ها و ک شش های زنان و مردان
به جنس مخالف را در غرایز جنسی محدود و محصور کنند. اما در برابر این تصور و
نوعی » و گاه « عشق » انگاره، پاره ای دیگر از روانشناسان محبت میان همسران را گاه
نامیده اند. دکتر ژ. آ. هدفیلد روانکاو، تف سیر فروید از واژه ع شق را چنان بیان « اح ساس
فروید عقیده دارد که معنا و مفهوم کامل ع شق در غریزه جنسی خلاصه شده » : می کند
ا ست و در حقیقت کلمه عشق را از بین می برد و به جای آن غریزه تنا سلی میگذارد و
به ندرت فرقی بین غریزه مرد و زن می گذارد ؛

بل که فقط میگو ید : مرد از راه غریزی
نظر من این » : سپس نظر خود را در این باره میآورد «. تحریک میشود و زن از راه عشق
است که عشق یک غریزه ساده مثل غریزه تناسلی با خشم ، غضب و یا ترس نمی تواند
باشد، بلکه احساسی و در حقیقت مجموعه هیجاناتی است که نسبت به یک چیز یا
شخص در وجود آدمی به وجود می آید مثلاً وطن پرستی همان طور که از اسمش
پیداست ، احساسی است که در آن تمام هیجانات در اطراف کشورمان دور میزند. بدین
طریق عشق عبارت است از: احساسی است که در آن عده زیادی از هیجانات مانند
فداکاری، احترام، تهور در دفاع از معشوق ، نرمی و ملاطفت به خصوص در عشق مادر به
فرزندش، پذیرش خواهش ها و تحسین معشوق، همگی با هم همکاری نزدیکی دارند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *