مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

Posted on Posted in مشاوره خانواده

مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

-۱ خانواده ای با یکی از والدین: افزایش طلاق ها و روابط نامشروع از علل بوجود
آورنده این الگوهای خانواده هسته ای است .
-۲ با هم زندگی کردن: امروزه این نوع زندگی کردن عمومی و مأنوس در روابط جنسی
بویژه میان جوانان است. در طول دو دهۀ اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته که حدود
۲/۶ میلیون نفر را تشکیل می دهند و سن آنها ۶۰ % زیر ۳۵ سال است.

مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

۳ ازدواج مجدد: تعداد رو به افزایش از مردم بیش از یکبار ازدواج می کنند و در واقع
حدود ۸۰ % افراد طلاق گرفت ند ظرف مدت چ ند سال ب عد با فرد دیگری ازدواج
کردهاند.
-۴ خانواده باز سازی شده: طلاق و ازدواج مجدد ممکن ا ست به خانواده باز سازی شده
منجر گردد یعنی خانواده ای که از اجزای خانواده های قبلی به هم پیو سته شده ا ست . .
ازدواجهای مجدد به خانواده هایی بازسازی شده منجر می گردد که چندین والدین
مختلف را در بر می گیرد و شجره های خانوادگی پیچیده ای را بوجود می آورد که حتی
واژه مناسبی برای نامگذاری آنها در زبان وجود ندارد.

مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

۵ زوجین بدون فرزند: تعداد فزاینده ای از زوجها بطور اختیاری نداشتن فرزند را اختیار
می کنند. مشخصات این زوجین این است که خود اولین فرزند خانواده بوده اند،
تحصیلات عالیه دارند، به دنبال کار و شغل هستند و کمتر در انج ام کارهای سنتی تحت
خانه شرکت می کنند.
-۶ مجرد ماندن: تعداد کسانی که مجرد ماندن را انتخاب می کنند رو به افزایش است.
دلیل عمده ای این افزایش، علاوه بر میزان طلاق، تمایل روز افزون جوانان نسبت به
تأخیر در ازدواج است. متوسط سن نخستین ازدواج برای مردان در حال حاضر در آمریکا
۲۵/۸ سال است که با لاترین سن از آغاز قرن حاضر است و مشابه این رقم برای زنان
۷ ۶/۲۳ سال می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *