ویژگی هر کودک خشونت گرا

  • ۰
ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

۱ ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند.
-۲ دیگران را مدام سرزنش می کنند.

۳ نظم و انضباط ندارند
-۴ با والدین رابطۀ خوبی ندارند.
-۵ از مدرسه و معلم خاطره خوشی ندارند.
-۶ از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند.
-۷ محبت کافی از والدین دریافت نمی کنند.
-۸ والدین پرخاشگری دارند.
-۹ والدین خواسته های کودک را بدون چون و چرا بر آورده می کنند.
-۱۰ تحریک پذیر هستند.
-۱۱ زود رنج و کج خلق هستند.
-۱۲ اضطراب و افسردگی دارند.
-۱۳ متعلق به خانواده های از هم گسیخته و آشفته اند.

۱۴ مهارت های ارتباطی و هیجانی ندارند.
-۱۵ از فقر اقتصادی و فرهنگی رنج می برند.

ویژگی هر کودک خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

چه کودکانی خشونت گراهستند؟
کودکان قُلدر، به تسلط بر دیگران و کنترل آن ها تمایل دارند . آن ها از شیوه های مختلفی استفاده
می کنند . دامنۀ رفتارهای تهاجمی آن ها، از متلک گویی، نام گذلری، تمسخر و شایعه پراکنی ه ای
زشت تا تهدید کودکان دیگر، گسترده است . کودکان خشونت گرا، اغلب از خشونت فیزیکی استفاده
کرده و پول و اشیاء با ارزش دیگران را می ربایند . معمولاً به انواع رفتارهای نابهنجار که به طور مکرر
از کسی سر می زند، خشونت و ناسازگاری گفته می شود . کودکان خشونت گرا و نا سازگار، در یافتن
قربانیان خود مهارت دارند . آن ها اگر در انتخاب طعمه اشتباه کنند، سراغ قربانی دیگری می روند تا از
طریق آزار و تسلط بر آن ها، روحیه خشونت گرایی و تهاجمی خود را تقویت کنند

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


Leave a Reply