نقش مهم کلاس هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

Posted on Posted in مشاوره خانواده

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

پژوهشگر در مورد نقش مهم کلا س های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی و سازگاری های
اجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیری می کند:
۱ -توصیه می شود که کلا س های ضمیمه در سطح گسترده تری در کشور تشکیل شود. به نحوه ای
که در تمام مدارس ابتدایی عادی کشور به صورت یک قاعده اجرا شود و تمام دانش آموزان دختر و
پسر دیرآموز مدارس ابتدایی راتحت پوشش قرار دهند.
۲ -لا زم است که والدین در مورد درس هایی که برای تسهیل سازگاری بچه ها در مراحل اولیه به کار
می رود اطلا عاتی کسب کنند.

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی
نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

در همین زمینه لا زم است مشاوران مدرسه و معلمانی همراه با مدیر و ناظم و دیگر مسوولا ن جلسات
مشاوره ای برای اولیای دانش آموزان دیر آموز برقرار کنند و آنان را از اهداف و فرایند آموزش و تربیت
فرزندان و ضروریات مربوط به آن کاملا آگاه گردانند.

۳ -نگرش در رفتار والدین دانش آموزان عادی هم کلا س با کودکان دیرآموز برای موفقیت یک پارچه
سازی بسیار مهم است . متاسفانه اغلب والدین در مورد برنامه های یک پارچه سازی موضعی آشتی
ناپذیر دارند.

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی
نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

بنابراین توصیه می شود جلساتی با شرکت معلمان و والدین برگزار و در آن اهداف یک پارچه سازی
توضیح داده و روشن شود که در صورت همکلا سی شدن فرزندانشان با دانش آموزان دیر آموز
فرزندان آنها در معرض افت تحصیلی قرار نمی گیرند هیچ گونه خطری متوجه تعلیم و تربیت و
پیشرفت علمی آنان نیست.
۴ -این مسئله، به ویژه زمانی بیشتر قابل تحقیق است که عده دانش آموزان دیرآموز ادغام شده در کلا
س عادی کم جمعیت و معلم قادر به اداره دانشآموزان دیر آموز، بدون تغییر زیاد در برنامه های عادی
درسی باشد.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *