عوامل موثر در درمان لکنت زبان

  • ۰
عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

 

۱) احساسات و هیجانات
لکنت یک اختلال پیچیده روانی و حرکتی است که دارای ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است . مکانیسم
صحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریف برخوردار است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی و
عاطفی روی فرد تاثیر می گذارد و در بعضی از شرایط و موقعیت ها فرد لکنتی دچار دستپاچگی و

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

شرمساری بشود زیرا از احساسات عجز و ناتوانی خجالت، حقارت، افسردگی و بعضی از خود بی زاری
رنج می برد.
۲) تنش، تنش زدایی و آرامش روانی حرکتی
اگر کسی بتواند با تمرینات ورزشی و استفاده از شیوه های تنش زدایی اضطراب خود را افزایش دهد
مفید خواهد بود.
صحبت کردن آرام وآهسته و راحت و سنجیده موجب برقراری ارتباط آرام تر با دیگران می شود.
۳) بی توجهی به پدیده لکنت یا فراموشی عمدی.

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

عوامل موثر در درمان لکنت زبان

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


Leave a Reply