چرا خواستگار ندارید ؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

چرا خواستگار ندارید ؟ چرا خواستگار ندارید ؟،این سوالی است که ممکن است خیلی از أفراد از شما بپرسند ،اما واقعا چرا بعضی  از دختران  خواستگار ندارند ؟ به عقیده روانشناسان اینکه مردی از خانمی خواستگاری کند به عوامل زیادی بستگی دارد ،همیشه مردان برای انتخاب همسر معیارهایی منحصر به خود دارند و این در […]