علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی یکی از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزی ضایعه در قسمت هایی از مغز ایجاد می شود که کنترل عضله های بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکات مربوط به اندام های گویایی را هدایت می کنند . در حدود […]

نقش مهم کلاس هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی پژوهشگر در مورد نقش مهم کلا س های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی و سازگاری های اجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیری می کند: ۱ -توصیه می شود که کلا س های ضمیمه در سطح گسترده تری در کشور تشکیل شود. به نحوه ای که در تمام مدارس ابتدایی […]

دانش آموزان دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

دانش آموزان دیرآموز دیرآموز اصطلاحی است که برای اطلاق به کودکی با مشکلات یادگیری به کار می رود و منظور یادگیرنده ایست که مطالب را کندتر ی ا آهسته تر از متوسط همسالان طبیعی خود فرامی گیرد . چنین کودکی دارای قوای هوشی طبیعی است که به هر دلیلی مطالب را کندتر از آنچه متناسب […]

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا مدارس می توانند از راههای مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کنند . این کودکان را می توان توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مدیر ، به مدرسه دعوت شوند . آن ها احتمالاً به کمک متخصصان خارج از […]

ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

ویژگی هر کودک خشونت گرا ۱ ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند. -۲ دیگران را مدام سرزنش می کنند. ۳ نظم و انضباط ندارند -۴ با والدین رابطۀ خوبی ندارند. -۵ از مدرسه و معلم خاطره خوشی ندارند. -۶ از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند. -۷ محبت […]

کدام کارها ما را موفق می کنند؟

کدام کارها ما را موفق می کنند؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

کدام کارها ما را موفق می کنند؟   یکی از تکنیک های خوب برای رسیدن به موفقیت مهندسی معکوس است. فرض کنید به هدفتان رسیده اید و موفق شده اید. گام قبل از هدف دقیقا چه بوده است و گام قبل تر از آن چه باید باشد. به همین ترتیب گام به گام تا موقعیتی […]

استرس جوانان

استرس جوانان

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

استرس جوانان ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش های گوناگونی که افراد در برابر ناکامی از خود نشان می دهند نماینده وضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است استرس نیرویی است که چون بر سیستمی وارد شود آن را دگرگون می کند. نیروها و فشارهای روانی و اجتماعی وقتی به […]

راز پیشرفت کارھا

راز پیشرفت کارھا

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

راز پیشرفت کارھا ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را نسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید […]

روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

روابط صمیمانه ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شمارهی یک را تکرار کنید، موھبتھاتان را بشمارید، بنویسید کھ چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشتھ شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمھی سپاسگزارم را سھ بار تکرار کنید و تا آنجاکھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ باشید. ٢- سھ تا از نزدیکترین […]

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟ اکنون شما میتوانید بگویید که در زندگیتان چھ میزان از قدرشناسی به کار بستھاید. فقط به جنبه ھای برجسته ی زندگیتان نگاه کنید، پول، سلامتی، شادمانی، شغل، خانه و روابط با دیگران، بخشھایی از زندگی شما که با فراوانی ھمراه است، زمینه ھایی بوده که از قدرشناسی سود […]