۴ قانون بهبود زندگی مشترک

  • ۰

۴ قانون بهبود زندگی مشترک

💕❣💕❣

چهار قانون بهبود زندگی مشترک:

۱- قانون حمایت ( عامل ناخشنودی همسرتان نباشید )

۲- قانون توجه ( مهم ترین نیازهای عاطفی همسرتان را برطرف کنید.)

۳- قانون زمان ( زمان ویژه ای برای خلوت کردن با همسرتان و توجه کامل به او اختصاص دهید ).

۴- قانون صداقت ( باهمسرتان به طور کامل صادق و روراست باشید.)


Leave a Reply