بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

Posted on Posted in مشاوره خانواده

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

خودباور ی
مسئله خودباور ی همانند یک آفت هست که به جان انسانها افتاده است بهطور یکه افراد کمی
هستند که به خودشان و تواناییهایشان باور دارند و این مسئله به طور کامل مربوط به عزت نفس
است.
بهطور یکه اگر ما عزت نفس پایینی داشته باشیم به مراتب خودباور ی ما هم به حداقل میرسد.
بیشتر افراد دارای تواناییهای فوقالعاده هستند اما به خاطر کمبود عزتنفس ترجیح میدهند
در غار خودشان بمانند و خودشان و تواناییهایشان را ا ز دیگران مخفی کنند.

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟
بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

مسئله عدم خودباور ی بیشتر برمیگردد به دوران کودکی که در آن زمان برخی افراد به خاطر
لطفهای فراوانی که به ما داشتهاند و بابیان کلماتی تو نمیتوانی، تو عرضه نداری، بیعرضه،
دست پا چلفتی… آسیبهایی به عزتنفس و باور ما وارد کردهاند.
حال برگردیم سر موضوع خودمان یعنی دوست داشتن خود، وقتی فردی تواناییهای خودش را
باور نداشته باشد به این تصور است که انسان بیارزشی است و او هیچ قابلیتی ندارد و شروع
میکند به خودخور ی و مقایسه خود با دیگران بنابراین با ادامه این رفتار نسبت به خودش بدبین
میشود و دیگر نمیتواند خودش را دوست داشته باشد و این موضوع یکی از بزرگترین
چالشهای انسان در مسیر دوست داشتن خود است ، چراکه اگر فردی خودش را باور نداشته
باشد نمیتواند خودش را دوست داشته باشد.

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟
بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

حال این باور در همهچیز میتواند باشد باور به اینکه زیبا نیست، توانایی ندارد، باهوش نیست،
توانمند نیست. مسائل اینچنینی بهشدت عزتنفس را درگیر میکند را به حداقل میرساند.
خودباوری موردی که میتوانید با تقویت اعتمادبهنفس و تقویت عزتنفس خود به آن دست
پیدا کنید.

 

 

 

مشاوره خانواده بزرگسالان۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

و اینستاگرام ما 👈 @DR.RAVANSHENAS1
تلگرام  Telegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *