استرس در محيط كار

استرس در محیط کار

Posted on Posted in دسته‌بندی نشده

استرس در محیط کار
جامعه، دنیای کار و زندگی روزمره نسبت به شناخت ما، طی پنجاه سال
گذشته تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است.
تغییر جوامع

تغییرات جمعیتی در سا لهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این
تغییرات شامل رشد سریع جمعیت، مهاجرت از نواحی روستایی به
شهرها، افزایش تعداد سالمندان و گسترش نقش زنان در جامعه است.
تمام این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است.

استرس در محیط کار
استرس در محیط کار

افزایش شهرسازی

آنچه که در دهه های اخیر بیشترین تنش را به پیکر جامعه وارد کرده
است، گسترش سریع شهرها بوده است.
آنچه که در شهرها موجب افزایش استرس م یشود، شرایط زندگی
نامناسب شهری از قبیل شلوغی شهرها، میزان بالای جرایم، سر و صدا و
آلودگی هواست.

تغییر سازمانها

در سال های اخیر، شرک تها تولیدات و خدمات زیادی داشت هاند، در حالی
که از لحاظ اقتصادی، هزینه های حاشیه ای را کاهش داده اند. چنین
تغییراتی برای بقای یک شرکت بسیار حیاتی است، اما کارمندان ممکن
است فکر کنند که بیشتر و سخت تر از همیشه کار می کنند و با آینده
نامعلومی مواجه هستند.

استرس در محیط کار
استرس در محیط کار

بررسی مجدد شرکتها
رقابت جدید و فشار روی شرک تها، جهت تولید بیشتر باعث شده است
تا آنها شیو ههایی را بررسی کنند که کارمندان را تحت استرس قرار
می دهد. عمل ادغام و مالکیت بین شرکت ها روز به روز با افزایش قابل
توجهی انجام می شود و وقتی چنین اتفاقی می افتد، اکثر کارمندان شغل
خود را از دست می دهند. زیرا هدف، ایجاد یک شرکت بزرگ است که
یقیناً تعداد مشاغل کلیدی در آن تا دو برابر افزایش م ییابد، اما همچنان
ایجاد مشاغل اضافی در این شرکت ها اجتناب ناپذیر است.

درک حد توان کارمندان
تمام تغییرات در محیط کار اعم از تغییرات فنی، برنام هریزی، اجرایی و
فرهنگی تاثیرات بسیار وسیعی بر روی کارمندان چنین سازمان هایی
گذاشته است. تعدادی از مطالعات انجام شده، نشان م یدهد که اگر چه
کارکنان با شرایط کنونی سازگار شد هاند، اما لازم است سازما نها بدانند
که آستانه تحمل و قدرت انعطاف پذیری کارکنان تا حدی است؛ چنانچه
میزان تغییرات و فشار ناشی از آن، بر کارکنان بیشتر از توان آنان باشد،
تحمل شرایط جدید محیط برای آنها، سخت و گاهی غیرممکن می شود.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “استرس در محیط کار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *