آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

Posted on Posted in مشاوره خانواده

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

اکنون شما میتوانید بگویید که در زندگیتان چھ میزان از قدرشناسی به کار بستھاید. فقط به
جنبه ھای برجسته ی زندگیتان نگاه کنید، پول، سلامتی، شادمانی، شغل، خانه و روابط با دیگران،
بخشھایی از زندگی شما که با فراوانی ھمراه است، زمینه ھایی بوده که از قدرشناسی سود برده اید
و نتیجھاش را تجربه کرده اید. ھر زمینھای که خالی به نظر میآید به دلیل نبود قدرشناسی است.

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟
آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

این یک حقیقت ساده است: وقتی شما شکرگزار نیستید نمیتوانید در مقابل به اندازه ی کافی دریافت
کنید. شما از به کارگیری نیروی قدرشناسی در زندگیتان جلوگیری کرده اید. ھنگامی که قدرشناس
نیستید، خود را از جریان سلامت و روابط بھتر و شادی و پول بیشتر و پیشرفت کار و موقعیت یا
تجارت، بی بھره ساخته اید. برای بدست آوردن باید از دست بدھید. این یک قانون است.
شکرگزاری، سپاس دادن است در غیر این صورت خود را ناکام میکنید و از دریافت آنچه که در
زندگی میخواھید بیبھره میمانید. مرز پایین حقشناسی زمانی است که ما قدرشناس نباشیم، ما در
زندگیمان ھمیشه ھمه چیزھا را آماده میانگاریم. ھنگامی که میپنداریم ھمھ چیز ھمیشه فراھم
است، در حقیقت آنھا را از خودمان میگیریم. قانون جذب میگوید که ھر چیزی، مشابه خود را
جذب میکند، بنابراین اگر وجود چیزی را ھمواره تضمینی بدانیم، آن را از خودمان میگیریم.

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟
آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

به
یاد داشته باشید که  ھرکس قدرشناس نباشد، آنچه که به او ارزانی شده است از او بازپس گرفته
خواھد شد.

درست آن است که شما در زندگیتان در زمانھای مختلف شکرگزار بودهاید، ولی برای مشاھده ی
تغییرات شدید آن در زندگیتان، باید شکرگزار باشید تا آن را به روش جدید زندگیتان تبدیل کنید.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *