روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on Posted in مشاوره خانواده

روابط صمیمانه

١- گامھای یک تا سھ از تمرین شمارهی یک را تکرار کنید، موھبتھاتان را بشمارید، بنویسید کھ
چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشتھ شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمھی
سپاسگزارم را سھ بار تکرار کنید و تا آنجاکھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ باشید.
٢- سھ تا از نزدیکترین ارتباطھاتان را برگزینید و عکس فرد مورد نظرتان را جمع آوری کنید.
٣- ھمانگونھ کھ عکس را پیشرو گذاشتھ اید، پنج چیزی را کھ بھ خاطرشان از آن فرد سپاسگزارید
در دفتر یا کامپیوتر خود بنویسید.

روابط صمیمانه
روابط صمیمانه

۴- ھر جملھ را با کلمھی سپاسگزارم شروع کنید و ھر بار نام فرد موردنظر و آنچھ راکھ بھ
خاطرش سپاسگزارید بھ طور خاص بر زبان آورید.
۵- این سھ عکس را بھ ھمراه خودداشتھ باشید و در جایی بگذاریدشان کھ اغلب بتوانید آنھا را
ببینید. دست کم سھ بار بھ ھر عکس نگاه کنید و با صاحب تصویر حرف بزنید و با گفتن کلمھ ی

سپاسگزارم و بیان نام آن شخص از او سپاسگزاری کنید. برای مثال بگویید، ازت سپاسگزارم
ھایلی.
۶- پیش از آن کھ بھ خواب بروید، افکارتان را متمرکز کنید و کلمھی سپاسگزارم را برای بھترین
رخدادھای امروزتان بگویید.

روابط صمیمانه
روابط صمیمانه

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “روابط صمیمانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *