راز پیشرفت کارھا

راز پیشرفت کارھا

Posted on Posted in مشاوره خانواده

راز پیشرفت کارھا

١- گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی
بنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را
نسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید سپاسگزارم
و احساس قدرشناسی داشتھ باشید.

راز پیشرفت کارھا
راز پیشرفت کارھا

٢- امروز، زمانی کھسر کار ھستید، تصور کنید کھ یک مدیر نامریی دارید کھ ھمھ جا بھ دنبالتان
میآید و ھر وقت کھ شما نسبت بھ چیزی احساس سپاسگزاری کردید، یادداشت برمیدارد. تمرین
امروزتان این است کھ تا آنجا کھ میتوانید بھ دنبال چیزھایی باشید کھ نسبت بھ آنھا احساس
سپاسگزاری دارید.
٣- مدیرتان را وادارید تا ھر بار کھ احساس قدرشناسی بھ شما دست میدھد، یادداشتی بھ این
ترتیب بنویسید: من بھ خاطر —- بسیار سپاسگزارم و تا آنجا کھ میتوانید احساس شکرگزاری
داشتھ باشید.

۴- پیش از خوابیدن افکارتان را متمرکز کنید وکلمھ سپاسگزارم را برای بھترین اتفاقی کھ در
طول روز برایتان رخُ داده بگویید.

 

راز پیشرفت کارھا
راز پیشرفت کارھا

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *