دوستی ھای قبل از ازدواج و باورھای غلط درباره

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

دوستی ھای قبل از ازدواج آنقدر که فکر می کنید ساده و صادقانه نیستند. این دوستی ھا به خصوص اگر برچسب دوستی خیابانی بگیرند، پر از احتمال ناکامی اند. حتی اگر فکر کنید شما از این قاعده مستثنی ھستید و قرار نیست برایتان اتفاقی بیفتد. متاسفانه برخی باورھای غلط وجود دارند که باعث می شوند […]

آمار ازدواج سفید در ایران

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره ازدواج

آمار ازدواج سفید در ایران درباره اولویت های پرداختن به مساله ازدواج جوانان باید عنوان نمود که: هما نطور که میدانیم بخش قابل توجهی از جمعیت کشور ما در سنین جوانی قرار دارند و در این سنین شاهد حجم قابل توجهی از وقایع اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی ه ستیم. در چند دهه اخیر شاهد […]

مشاوره ازدواج با حیوانات

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج با حیوانات با تغییر خانواده های با جمعیت به خانواده های هسته ای، دیگر خانواده ها علاقه یا توان برای نگهداری بیش از یک فرزند ندارند و برای پر کردن تنهایی فرزند خود و با توجه به افزایش روحیه فرزندسالاری، ترجیح میدهند یک همبازی از جنس حیوان خانگی برای او بیاورند . کودکان […]

مشاوره علل گرایش به ازدواج سفید

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

مشاوره علل گرایش به ازدواج سفید با گسترش شهر نشینی و توسعه تکنولوژی، از انسجام و همگرایی افراد جامعه کاسته و بر فرد گرایی و واگرایی افراد جامعه افزوده شده است. این موضوع موجب شده است افراد در جوامع بزرگ و شهری بر نیاز ها و خواسته فردی خود بیشتر از خواسته ها و نیاز […]

مشکلات ناشی از انتخاب همسر از طریق سایت های اینترنتی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره ازدواج

مشکلات ناشی از انتخاب همسر از طریق سایت های اینترنتی از آنجایی که سایت های همسر یابی یک فضای مجازی است و با دنیای واقعی که پیرو سنت و مراسمات مختلف می باشد و یک فضای عینی است، بسیار متفاوت است. اهداف مخاطبین اینگونه سایت ها مشخص نیست که آیا با نیات خیر خواهانه به […]

مشاوره ازدواج راهکارهای مدیریت ازدواج

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج راهکارهای مدیریت ازدواج البته برای مدیریت خانواده اگر نیاز به مداخله نهادهایی خارج از خانواده باشد باید به سمت سازمان های مردم نهاد، اجتماعات محلی، گروه های هم سایگی و خوی شاوندی و مشابه آن برویم. باید نهاد خانواده و ازدواج را به عنوان یک نهاد جاذب فرهنگی مجدد احیا کنیم حتی در […]

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج و مفهوم و تعریف ازدواج در سال های اخیر مسئله ازدواج و تشکیل خانواده جزء یکی از مسائل و پدیده های چند بعدی شده است. ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی فرد را تنظیم می کند و بخاطر اهمیت و تأثیری که دارد […]

مشاوره خانواده های نوظهور عصر مدرنینه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مشاوره خانواده از مهم ترین موارد برای رسیدن و کمال در جهت داشتن زندگی خانوادگی است. در زندگی مدرن مشکلات خانواده ها بیشتر شده بنابراین نیاز به بررسی فرم خانواده و داشتن تکنیک جهت چارچوب از نیاز های اساسی زندگی مدرن است.

مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده منطقه یک انگیزه تشکیل خانواده اساس تشکیل خانواده از مسئله « خدمت » نشأت میگیرد؛ به عنوان مثال: خواجه بر اجتماعی شدن انسا ن « استخدام » نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری با تأکید بر اصل به انواع همکاری و همیاری اشاره می کند و میگوید: عناصر و نبات و حیوان هر سه […]

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه های مدرنیسم

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره روانشناسی اصول و مولفه های مدرنیسم ۱ علمگرایی -۲ عقلگرایی ۳ انسانگرایی -۴ فردگرایی(اصالت فرد) -۵ برابرگرایی -۶ مادیگرایی -۷ احساس باوری یعنی عاطفه و احساسات انسان به عنوان یگانه منشأ داوری در قبال حس ن و یا قبح افعال به حساب میآید. -۸ پیشرفت باوری -۹ سنت ستیزی -۱۰ فردگرایی و تنهایی بشر […]