استرس در محيط كار

استرس در محیط کار

Posted on ۱ CommentPosted in دسته‌بندی نشده

استرس در محیط کار جامعه، دنیای کار و زندگی روزمره نسبت به شناخت ما، طی پنجاه سال گذشته تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است. تغییر جوامع تغییرات جمعیتی در سا لهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این تغییرات شامل رشد سریع جمعیت، مهاجرت از نواحی روستایی به شهرها، افزایش تعداد […]