استرس جوانان

  • ۰
استرس جوانان

استرس جوانان

استرس جوانان

ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش های گوناگونی که افراد در برابر ناکامی از خود نشان می دهند نماینده
وضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است استرس نیرویی است که چون بر سیستمی وارد شود آن را دگرگون می کند. نیروها
و فشارهای روانی و اجتماعی وقتی به شکل رخدادها یا موقعیتهای خاص، تعادل شخص را بر هم بزند استرس نام دارد. * هیجانها
شامل پاسخهای رفتاری خودمختار و هورمونی هستند و اینها می توانند اثرات زیانباری روی سلامت فرد داشته باشند. چون
موقعیتهای تهدیدآمیز معمولًا موجب فعالیت شدید می شوند.

استرس جوانان

استرس جوانان

فشارهای روانی می توانند انواع مختلف داشته باشند که اضطراب و
ناکامی از جمله آنها می باشد. * اضطراب نوعی فشار روانی است که با ناکامی بستگی زیاد دارد. البته اضطراب ملایم می تواند
انگیزه ای برای پیشبرد کارهای آینده باشد. افراد جوان بیشتر دچار اضطراب می شوند و اغلب نسبت به آینده نامطمئن و از نظر
حالت روانی ترسو و محتاط می شوند. * ناکامی نیز مانع رسیدن شخص به هدف می شود، واکنش های گوناگونی که افراد در
برابر ناکامی از خود نشان می دهند نماینده وضع و ساختمان روانی و شخصیتی آنان است. * بعضی افراد واکنشهایی را به استرس
نشان می دهند: ۱- می دانند استرس موقتی است. ۲- می کوشند با به حداقل رساندن استرسها بر توان خود برای برخورد با استرس
بیفزایند. ۳- قواعد جدیدی وضع می کنند. ۴- بی آنکه خود را ناکام بدانند وجود تعدادی استرس را بخش طبیعی زندگی می
دانند.

استرس جوانان

استرس جوانان

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
استرس در محيط كار

استرس در محیط کار

استرس در محیط کار
جامعه، دنیای کار و زندگی روزمره نسبت به شناخت ما، طی پنجاه سال
گذشته تغییر کرده است. این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است.
تغییر جوامع

تغییرات جمعیتی در سا لهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است. این
تغییرات شامل رشد سریع جمعیت، مهاجرت از نواحی روستایی به
شهرها، افزایش تعداد سالمندان و گسترش نقش زنان در جامعه است.
تمام این تغییرات باعث افزایش میزان استرس شده است.

استرس در محیط کار

استرس در محیط کار

افزایش شهرسازی

آنچه که در دهه های اخیر بیشترین تنش را به پیکر جامعه وارد کرده
است، گسترش سریع شهرها بوده است.
آنچه که در شهرها موجب افزایش استرس م یشود، شرایط زندگی
نامناسب شهری از قبیل شلوغی شهرها، میزان بالای جرایم، سر و صدا و
آلودگی هواست.

تغییر سازمانها

در سال های اخیر، شرک تها تولیدات و خدمات زیادی داشت هاند، در حالی
که از لحاظ اقتصادی، هزینه های حاشیه ای را کاهش داده اند. چنین
تغییراتی برای بقای یک شرکت بسیار حیاتی است، اما کارمندان ممکن
است فکر کنند که بیشتر و سخت تر از همیشه کار می کنند و با آینده
نامعلومی مواجه هستند.

استرس در محیط کار

استرس در محیط کار

بررسی مجدد شرکتها
رقابت جدید و فشار روی شرک تها، جهت تولید بیشتر باعث شده است
تا آنها شیو ههایی را بررسی کنند که کارمندان را تحت استرس قرار
می دهد. عمل ادغام و مالکیت بین شرکت ها روز به روز با افزایش قابل
توجهی انجام می شود و وقتی چنین اتفاقی می افتد، اکثر کارمندان شغل
خود را از دست می دهند. زیرا هدف، ایجاد یک شرکت بزرگ است که
یقیناً تعداد مشاغل کلیدی در آن تا دو برابر افزایش م ییابد، اما همچنان
ایجاد مشاغل اضافی در این شرکت ها اجتناب ناپذیر است.

درک حد توان کارمندان
تمام تغییرات در محیط کار اعم از تغییرات فنی، برنام هریزی، اجرایی و
فرهنگی تاثیرات بسیار وسیعی بر روی کارمندان چنین سازمان هایی
گذاشته است. تعدادی از مطالعات انجام شده، نشان م یدهد که اگر چه
کارکنان با شرایط کنونی سازگار شد هاند، اما لازم است سازما نها بدانند
که آستانه تحمل و قدرت انعطاف پذیری کارکنان تا حدی است؛ چنانچه
میزان تغییرات و فشار ناشی از آن، بر کارکنان بیشتر از توان آنان باشد،
تحمل شرایط جدید محیط برای آنها، سخت و گاهی غیرممکن می شود.

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii