حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

حد و مرزهای سالم در مقابل حد و مرزهای ناسالم   ایجاد حد و مرز برای سلامت فیزیکی و روانی، لازم و ضروری است. یک مرزبندی سالم به فرد احساس امنیت میدهد. حد و مرز سالم به حفظ تعادل و احترام به خود منجر میشود و اجازه میدهد تا در روابط نزدیک خود، صمیمیت را […]