حد و مرز فیزیکی

حد و مرز فیزیکی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

حد و مرز فیزیکی این نوع مرزبندی به شما کمک میکند تا محدوده خود را از نظر فیزیکی مشخص کنید. حد و مرزهای فیزیکی؛ شامل بدن، گرایشات جنسی، حریم شخصی و چیزهای دیگری مانند لباس، خانه، امنیت، پول، و غیره میشود. یک نمونه از حد و مرز فیزیکی زمانی است که شخصی به سوی شما […]