ویژگی هر کودك خشونت گرا

ویژگی هر کودک خشونت گرا

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

ویژگی هر کودک خشونت گرا ۱ ایجاد مزاحمت می کنند و حالت دفاعی به خود می گیرند. -۲ دیگران را مدام سرزنش می کنند. ۳ نظم و انضباط ندارند -۴ با والدین رابطۀ خوبی ندارند. -۵ از مدرسه و معلم خاطره خوشی ندارند. -۶ از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین وحشت دارند. -۷ محبت […]