بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

  • ۰
بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

خودباور ی
مسئله خودباور ی همانند یک آفت هست که به جان انسانها افتاده است بهطور یکه افراد کمی
هستند که به خودشان و تواناییهایشان باور دارند و این مسئله به طور کامل مربوط به عزت نفس
است.
بهطور یکه اگر ما عزت نفس پایینی داشته باشیم به مراتب خودباور ی ما هم به حداقل میرسد.
بیشتر افراد دارای تواناییهای فوقالعاده هستند اما به خاطر کمبود عزتنفس ترجیح میدهند
در غار خودشان بمانند و خودشان و تواناییهایشان را ا ز دیگران مخفی کنند.

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

مسئله عدم خودباور ی بیشتر برمیگردد به دوران کودکی که در آن زمان برخی افراد به خاطر
لطفهای فراوانی که به ما داشتهاند و بابیان کلماتی تو نمیتوانی، تو عرضه نداری، بیعرضه،
دست پا چلفتی… آسیبهایی به عزتنفس و باور ما وارد کردهاند.
حال برگردیم سر موضوع خودمان یعنی دوست داشتن خود، وقتی فردی تواناییهای خودش را
باور نداشته باشد به این تصور است که انسان بیارزشی است و او هیچ قابلیتی ندارد و شروع
میکند به خودخور ی و مقایسه خود با دیگران بنابراین با ادامه این رفتار نسبت به خودش بدبین
میشود و دیگر نمیتواند خودش را دوست داشته باشد و این موضوع یکی از بزرگترین
چالشهای انسان در مسیر دوست داشتن خود است ، چراکه اگر فردی خودش را باور نداشته
باشد نمیتواند خودش را دوست داشته باشد.

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

حال این باور در همهچیز میتواند باشد باور به اینکه زیبا نیست، توانایی ندارد، باهوش نیست،
توانمند نیست. مسائل اینچنینی بهشدت عزتنفس را درگیر میکند را به حداقل میرساند.
خودباوری موردی که میتوانید با تقویت اعتمادبهنفس و تقویت عزتنفس خود به آن دست
پیدا کنید.

 

 

 

مشاوره خانواده بزرگسالان۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

و اینستاگرام ما 👈 @DR.RAVANSHENAS1
تلگرام  Telegram.me/ravanshenasiii


  • ۰
دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

اگر در یک کلام بخواهم خیلی راحت و خودمانی این قسمت را توضیح بدهم باید بگویم که :
وقتی خودت را دوست داری و بدون توجه به شرایطی که در آن قرار داری حالت با خودت خوب
هست و از درون یک احساس آرامش عمیق داری بهطور یکه با تمام وجود میتوانی روح زندگی
را در خودت احساس کنی و عشق به خود را در تمام وجودت تجربه کنی.
برخی از این رفتارهای افرادی که خودشان را دوست دارند به شرح زیر است
نگران هیچ چیز نیستند )اجازه نمیدهند مسائل منفی ذهن آنها را درگیر کند
از رفتار دیگران تا آنجا که بتوانند ناراحت نمیشوند
کسی که هستند را دوست دارند
درصدد این نیستند که خودشان را به دیگران ثابت کنند

.

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

علاقهای به رقابت به دیگران در خصوص زندگی خود ندارند
خودشان را با دیگران مقایسه نمیکنند
نسبت به خودشان احساس ارزشمندی دارند
دیگران را دوست دارند و به آنها احترام میگذارند
اگر مسئلهای پیش آید خیلی زود میتوانند دیگران را ببخشند )عدم بخشش دیگران و
در دل نگهداشتن کینه بسیار آسیب زنده است(
یک جورایی انگار برای خودشان هستند و همه چیز را زیباتر میبینند و احساس پرانرژی بودن
میکنند و از هرلحظه زندگیشان هم لذت میبرند.

چگونه خود را باید دوست داشته باشیم؟
برای این کار لزم نیست کارهای عجیبوغریبی انجام دهید، فقط با ترک یکسری از عادتهای
مخرب و با انجام دادن چند کار کوچک میتوانید این حس را در وجود خود بیدار کنید.
یکی از عادتهای مخرب که بهشدت حال انسان با خودش خراب میکند، انتقاد از خود و
خود تخریبی هست و کسانی هستند که به همین خاطر دائم حالشان با خودشان بد است.
معمول این افراد دائم ا خود را با الفاظ منفی مانند من اصلا زیبا نیستم، من آدم بیعرضهای
هستم و من بدبخت هستم … تغذیه میکنند. درصورتیکه موارد اینچنینی نهتنها هیچ کمکی
نمیکند بلکه اوضاع و حال شخص را هم بدتر میکند.

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

دوست داشتن خود در عمل چگونه است؟

مشاوره خانواده بزرگسالان۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

و اینستاگرام ما 👈 @DR.RAVANSHENAS1
تلگرام  Telegram.me/ravanshenasiii