راهكارهاي تقويت اميد

راهکارهای تقویت امید

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

راهکارهای تقویت امید   ۱ – مثبت نگر باشیم : امیدنگرشی ب ینظیر است که تنها می تواند در افراد مثبت اندیش که مشتاقانه در انتظار یک زندگی بهتر هستند، ظاهر شود . ۲ – افکار منفی را از خود دور کنیم : هر چه بیشتر به عمل و دانش نامحدود معتقد شده و افکار […]