روابط صمیمانه

روابط صمیمانه

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

روابط صمیمانه ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شمارهی یک را تکرار کنید، موھبتھاتان را بشمارید، بنویسید کھ چرا شکرگزارید. ھریک از موارد نوشتھ شده را در لیست بخوانید و در پایان ھر موھبت، کلمھی سپاسگزارم را سھ بار تکرار کنید و تا آنجاکھ میتوانید حس سپاسگزاری داشتھ باشید. ٢- سھ تا از نزدیکترین […]