علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

علل فیزیکی و عقب ماندگی ذهنی یکی از علل می تواند فلج مغز باشد در فلج مغزی ضایعه در قسمت هایی از مغز ایجاد می شود که کنترل عضله های بدن را بر عهده دارند و مغز به وسیله آن قسمت ها حرکات مربوط به اندام های گویایی را هدایت می کنند . در حدود […]