بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

بزرگترین دشمنی که مانع از این می شود که خودمان را دوست داشته باشیم چیست؟ خودباور ی مسئله خودباور ی همانند یک آفت هست که به جان انسانها افتاده است بهطور یکه افراد کمی هستند که به خودشان و تواناییهایشان باور دارند و این مسئله به طور کامل مربوط به عزت نفس است. بهطور یکه […]