مرزهای درون خانواده

مرزهای درون خانواده

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرزهای درون خانواده الف) مرزهای درهم تنیده این خانواده ها در بین روان شناسان خانواده به خانواده با درهای باز مشهور هستند. در این خانواده ها همه چیز به هم ریخته است. بی قانونی و بی نظمی بسیاری دیده می شود. افراد هویت مستقلی ندارند. همه به شدت به هم وابسته اند. این خانواده ها […]