آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

آیا زندگی شما سرشار از موھبت است؟ اکنون شما میتوانید بگویید که در زندگیتان چھ میزان از قدرشناسی به کار بستھاید. فقط به جنبه ھای برجسته ی زندگیتان نگاه کنید، پول، سلامتی، شادمانی، شغل، خانه و روابط با دیگران، بخشھایی از زندگی شما که با فراوانی ھمراه است، زمینه ھایی بوده که از قدرشناسی سود […]