نقش مهم کلاس هاي ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

نقش مهم کلاس های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی پژوهشگر در مورد نقش مهم کلا س های ضمیمه در پیشرفت تحصیلی و سازگاری های اجتماعی دیرآموزان چنین نتیجه گیری می کند: ۱ -توصیه می شود که کلا س های ضمیمه در سطح گسترده تری در کشور تشکیل شود. به نحوه ای که در تمام مدارس ابتدایی […]