راز پیشرفت کارھا

راز پیشرفت کارھا

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

راز پیشرفت کارھا ١- گامھای یک تا سھ از تمرین شماره یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی کھ دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را نسبت بھ آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سھ بار بگویید […]