کدام کارها ما را موفق می کنند؟

کدام کارها ما را موفق می کنند؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره خانواده

کدام کارها ما را موفق می کنند؟   یکی از تکنیک های خوب برای رسیدن به موفقیت مهندسی معکوس است. فرض کنید به هدفتان رسیده اید و موفق شده اید. گام قبل از هدف دقیقا چه بوده است و گام قبل تر از آن چه باید باشد. به همین ترتیب گام به گام تا موقعیتی […]