کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

کمک مدارس به کودکان خشونت گرا مدارس می توانند از راههای مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کنند . این کودکان را می توان توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مدیر ، به مدرسه دعوت شوند . آن ها احتمالاً به کمک متخصصان خارج از […]